سلام!

دستور if فقط یک کار انجام میدهد.شما به آن شرطی میدهید و در صورت درست بودن شرط دستور(ات) را اجرا میکند.و اگرنه مجموعه ای دیگر از دستورات را اجرا میکند.ا

if شرط:
  دستورات مورد نظر شما
if شرط:
دستورات
else:
دستورات حالت غلط شرط

در الگوی بالا "شرط" بررسی میشود در صورت درست بودن دستورات ایف اجرا میشود. در صورت نادرست بودن نیز  دستورات else اجرا میشود.


نکته :  تمامی دستورات بعد از ایف یک بلوک با آن فاصله دارند این یعنی دستورات فاصله دار جزو شرط صحیح بودن هستند else هم همینطور است !
جدول زیر عملگر های محاسبه ای را به همراه مثال و توضیح نشان میدهد

>
بزرگتر از if i > 5
< کوچکتر از if i < 5
>= بزرگتر یا مساوی if i >= 5
<= کوچکتر یا مساوی if i <= 5
== مساوی if i == 5
!=

is